Keď spolupráca funguje (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

Začiatkom októbra sme sa zúčastnili I. Medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov pracujúcich v psychiatrii a XVII. Celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a riaditeľa Univerzitnej nemocnice

L. Pasteura Košice, MUDr. Milana Maďara, MPH. Témou sympózia bola „Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21 storočí.“

Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, usporiadateľmi Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, psychiatrickým oddelením a sekciou sestier pracujúcich v psychiatrii.

Svoje praktické skúsenosti z nášho rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré sme vytvorili vďaka spolupodieľaniu KSK na financovaní zariadenia, sme aktívne prezentovali v príspevku na tému Sociálna rehabilitácia v praxi. Autorkou je riaditeľka zariadenia Mgr. Drahoslava Kleinová. Na téme spolupracovala aj mladá generácia sociálnych pracovníkov Mgr. Mária Kusztvánová a PhDr. Miroslava Tóthová. Po zaujímavej prezentácii sme uviedli videozáznam z koncertu pre dôchodcov v DSS na ulici Skladnej. Orchester tvoria klienti Rehabilitačného strediska Radosť v obsadení gitara, zobcová flauta, hoboj a ich rodinní príslušníci fagot a klavír. Úspech a radosť bola teda dvakrát – pre  dôchodcov a aj všetkých účastníkov konferencie. V priebehu stretnutia okrem iných odzneli aj príspevky zamerané na oblasť psychiatrického ošetrovateľstva, preventívnych programov pre zlepšovanie informovanosti o duševnom zdraví, predstavenie alternatívnych programov v súvislosti so starostlivosťou o ľudí s duševnými poruchami a príklady z rozvoja komunitnej psychiatrie zo zahraničia. Okrem slovenských odborníkov prednášali aj hostia z ďalekej Indie, Anglicka, Poľska, Maďarska, Čiech.

Slovo odborníka: V zhode s bio-psycho–sociálnym modelom chápania chorobných stavov, kladie moderná psychiatria dôraz nielen na biologické, ale aj psychoterapeutické, socioterapeutické metódy v prístupe k chorým a integruje ich v novom trende rozvoja komunitnej psychiatrie. V tomto našom snažení by sme však neuspeli, ak by sme sa nemohli oprieť o našich partnerov v dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a to rodičovské a pacientske organizácie, ktoré sú výrazným obohatením a veľkým prínosom o zlepšenie kvality života našich pacientov a ich rodín. Preto verím, že táto medzisektorová spolupráca sa bude plodne rozvíjať i naďalej (primárka MUDr. Eva Pálová, PhD. – psychiatrické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice).

Mgr. Drahoslava Kleinová a Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Liečba schizofrénie umením (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Divadle Nová scéna v Bratislave sa dňa 14. októbra 2015 uskutočnila veľmi zaujímavá a zároveň najväčšia československá výstava originálov obrazov pacientov so schizofréniou pod názvom Tvorba lieči. Výkonná riaditeľka celoslovenského občianskeho združenia ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia) MUDr. Marcela Barová a pani generálna riaditeľka Divadla Nová Scéna Ingrid Fašiangová slávnostne otvorili vernisáž a predstavili projekt „Tvorba lieči“, ktorý je súčasťou kampane na podporu schizofrénie a jej liečby. Vystavených je 40 diel od 17 autorov z rôznych kútov Slovenska aj Česka. Ponúka prehliadku najrôznejších techník – olejomaľbu na plátne,  enkaustikou (maľovanie voskom a žehlenie),  kresby fixou ale aj netradičnú kombináciu maľby s asamblážou (aplikácia rôznych dekoračných predmetov priamo na povrch obrazu).

Do tejto výstavy boli vybraté aj diela klientov Zduženia príbuzných a priateľov „Radosť“ – Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami Ing. Vladimíra B., Michaely V. a Mariky K.

Čo o svojich dielach povedali autori?:

Obraz Šikmá veža som maľovala podľa predlohy. Veža je trochu šikmejšia ako v reály a to preto, lebo som ju takto videla. Pri maľovaní tohto obrazu som mala dobrý pocit, ukľudňujúci. Maľovanie mi totiž pomáha dostať zo seba napätie, úzkosť, nepokoj. Občas sa mi podarí vyjadriť kreslením aj svoje emócie. Tento obraz je maľovaný studenšími farbami, preto na mňa pôsobí ukľudňujúco.

Obraz Párik v objatí vyjadruje lásku.  V tomto obraze som použila teplejšie farby, ktoré k tomu aj pasujú, keďže je to spojené s láskou. Maľovaniu sa venujem od detstva a často pre mňa predstavuje únik do iného sveta. Takisto mi rozvíja fantáziu, dodáva ďalšie nápady a rozširuje prehľad o svete.  (Miška)

Namaľoval som dva obrazy a to Krajinku so skalou a Zátišie s rybkami. Už ako malé dieťa som maľoval. Prvú olejomaľbu som namaľoval ako 13 ročný. Rád maľujem. Maľujem preto, aby som mal dobré pocity z maľovania a z činnosti. Najradšej maľujem  budovy. Som rád keď si niekto pozrie obrazy, ktoré som namaľoval. Nemám výtvarne vzdelanie, len na základnej škole som mal výtvarnú výchovu, kde sa nám učiteľka snažila vysvetliť, aby sme mali pozitívny vzťah k výtvarnej výchove. Maľovanie mi zlepšuje vizuálnu predstavivosť, vizuálnu pamäť a vyvoláva pozitívne pocity. Rád chodievam na výstavy do galérii našich či zahraničných autorov. Keď si pozriem ich obrazy mám radosť z ich výtvarného diela a užitočne využijem čas. Pri maľovaní mám pocit dobre vykonanej činnosti, a ak sa mi podarí pekný obraz, aj dobrý pocit z vykonanej práce. (Vlado)

Mgr. Drahoslava Kleinová a Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Nezabúdajme na Radosť (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Liga za duševné  zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Nabáda verejnosť, aby sa nebáli hovoriť o duševnom zdraví, nebáli sa choroby, ale predovšetkým chorého a odborníkov psychiatrie. Zbierka Dni Nezábudiek je pre nás ako organizáciu „Združenie príbuzných a priateľov Radosť“ veľmi dôležitá. Poskytujeme sociálnu službu Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č.1, Košice – KVP. Aktivity, podujatia, konferencie, semináre, workshopy, výstavy a pod. sa realizujú a uskutočňujú vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia, za čo im vrele ďakujeme.

Aj tento rok sme sa 16 – 18. 9. 2015 zbierky zúčastnili. Pomáhali nám študenti košických stredných škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na arteterapiu a iné. Svojou činnosťou sa snažíme odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto sme zorganizovali ako súčasť sprievodnej kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“.

Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory nášho zariadenia, ktoré sú vyzdobené našimi výtvarnými dielami a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní hudobnej skupiny našich klientov a ich rodičov. V tento deň súčasne prebiehali prednášky na tému Sebavedomie, Prosociálne správanie a  Stigmatizácia duševne chorých. Odborné prednášky organizujeme v našom zariadení počas roka viackrát.

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť  ľudí s duševným ochorením môže niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a odsudzovanie.

Klienti ďakujú všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.

Ďakujeme dobrovoľníkom zo škôl, menovite: Stredná priemyselná škola Odbor: Hutníctvo, Obchodná akadémia, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Stredná odborná škola Szakkozepiskola, Gymnázium Jána Amosa Komenského, Konzervatórium, Katolícka stredná škola sv. Cyrila a Metóda,  Súkromná stredná škola,  Lekárska fakulta UPJŠ.

Obzvlášť veľká vďaka patrí spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)