Projekt “Postavme naše mesto na nohy 2012″ (Uverejnené dňa 19 Jún 2012)

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ v Košiciach sa zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis, n.o. s názvom „Postavme naše mesto na nohy“. Našou úlohou bolo navrhnúť dobrovoľnícke aktivity zamerané buď na rozvoj zručností alebo skrášlenie a obnovu priestorov, pri ktorých by sme využili ochotu dobrovoľníkov z rôznych firiem. Zamerali sme sa na manuálne práce – opravy, úpravy a maľovanie interiéru rehabilitačného strediska. Zrealizovanie týchto prác je dôležité pre klientov Rehabilitačného strediska „Radosť“, ktorí trávia v zariadení niekoľko hodín denne. Zvýšenie estetickej a hygienickej stránky prostredia má pozitívny vplyv na ich subjektívnu pohodu a vnútorné prežívanie.

Projekt nám bol schválený a tak sme sa v dňoch 15. a 16. júna 2012 stali súčasťou najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Okrem pracovnej posily v zložení 5 dobrovoľníkov sme získali aj grant v hodnote 100€ na nákup materiálu potrebného počas prác. Do projektu sa okrem dobrovoľníkov a zamestnancov zapojili aj ochotní rodičia a šikovní klienti, ktorí prispeli k skrášleniu našej „Radosti“.

V rámci spolupráce s médiami nás počas sobotňajšieho pracovného dňa v zariadení navštívila redaktorka Rádia Regina Mgr. Andrea Feciková, ktorej sme poskytli rozhovor o priebehu projektu a význame tejto aktivity.

Výsledky našej práce počas dvoch dní okrem klientov RS pozitívne zasiahnu aj ich rodinných príslušníkov, našich stálych dobrovoľníkov, zamestnancov, zástupcov nadriadených orgánov ako aj všetkých ľudí z verejnosti, ktorí nás svojou návštevou v budúcnosti poctia.

Text: Mgr. Štefánia Titková


viac...

Vianočné trhy 2011 (Uverejnené dňa 16 Jan 2012)

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami “Radosť” sa vďaka spolupráci so spoločnosťou U.S.Steel Košice 21. decembra 2011 zúčastnilo prezentačno-predajnej výstavy počas vianočných trhov. Na tomto mieste vám srdečne ďakujeme, že ste nás prišli podporiť, zakúpili ste si výrobok z dielne našich “umelcov” a tak nám ďalej pomáhate rozvíjať našu činnosť.


viac...

Zbierka Dni Nezábudiek 8. – 12.10.2011 (Uverejnené dňa 28 Nov 2011)

Ani my v „Radosti“ sme nezabudli na duševné zdravie

10. október je považovaný za Svetový deň duševného zdravia, na ktorý plynule nadväzuje ďalšia, v poradí už 8. Zbierka Dni Nezábudiek. Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ sa aj tento rok rozhodlo zapojiť do tejto celoslovenskej zbierky aktívne a s hlavným cieľom – nezabúdať na duševné zdravie, ktoré spolu s tým telesným tvorí celok každého z nás.

Pred spustením Zbierky Dni Nezábudiek sme považovali za najpodstatnejšie informovať o tom svoje blízke i vzdialenejšie okolie, jednoducho celú verejnosť, s ktorou prichádzame do kontaktu, a na ktorú sme ciele zbierky chceli zamerať. Napadlo nám, že jedným zo spôsobov ako zaujať a osloviť väčšinovú spoločnosť by mohol byť cyklus prednášok, práve o duševnom zdraví. Zároveň sme chceli tieto prednášky oživiť aj tvorbou, ktorá pochádza od klientov nášho rehabilitačného strediska a výsledkom toho celého bola výstava prác a výrobkov klientov spojená s odbornými prednáškami pracovníkov RS pod názvom „Duša a Radosť.“ Priestory na túto aktivitu nám poskytla Verejná knižnica Jána Bocatia na sídlisku KVP. Výstava bola prístupná verejnosti od 7.septembra do 31. októbra. Realizovali sme (zatiaľ) dve prednášky pre verejnosť, ktorých aktérmi boli odborníci z praxe (psychológ, psychiater, pedagóg, sociálny pracovník), rodinní príslušníci ľudí s psychickou poruchou a samotní klienti RS. V prvej prednáške s názvom „Sociálna rehabilitácia osôb s duševným ochorením“ bolo našou snahou predstaviť Rehabilitačné stredisko „Radosť“, informovať prítomnú verejnosť o jeho cieľoch, aktivitách a blížiacej sa zbierke. Druhá prednáška bola zameraná na prevenciu duševných ochorení a jej súčasťou tak ako aj v prvom prípade bola otvorená diskusia s „publikom“. Táto činnosť RS bola príťažlivá aj pre médiá (Rádio Regina), ktorým sme poskytli rozhovor.

Druhou veľmi dôležitou sprievodnou aktivitou RS pred zbierkou bola návšteva U.S.Steel, prostredníctvom ktorej sme s touto spoločnosťou začali spoluprácu. Pracovníci rehabilitačného strediska v rámci rozhovoru so zodpovednými osobami robili osvetu a propagáciu činnosti RS, informovali o cieľoch a aspektoch zbierky a prisľúbili odbornú prednášku zamestnancom U.S.Steel. Zúčastnenej verejnosti bola prezentovaná téma – „Prevencia duševných ochorení začína už v detstve“ a v otvorenej diskusii boli zodpovedané otázky pýtajúcich sa. Tieto úspechy RS boli spolu s výsledkom zbierky realizovanej na pôde U.S.Steel uverejnené v ich interných novinách Oceľ východu.

Poslednou sprievodnou aktivitou pred zbierkou bol mediálne podporený „Deň Duševného Zdravia v Radosti“. Na návštevu k nám zavítala moderátorka regionálnej televízie TV Naša. Pre televíziu poskytli rozhovor odvážnejší klienti RS, ktorí hovorili o tom, čo im prítomnosť v RS dáva a takisto pracovníci, ktorí informovali o aktivitách združenia, priebehu zbierky a použití financií z nej.

Sprievodné, resp. propagačné aktivity považujeme za nosné pred každou Zbierkou Dni Nezábudiek, pretože len oslovenie čo najväčšieho počtu ľudí má za následok nejakú zmenu.

Mgr. Zdenka Behunová ako koordinátorka minuloročných a aj tohtoročnej zbierky vie porovnať rozdiely medzi nimi a hodnotí to jednoducho: „Povedala by som, že zbierka v našom O.Z. mala rastúci charakter a to nielen čo sa týka výnosu, ale aj počtu zapojených dobrovoľníkov.“

V tomto roku bolo do zbierky zapojených 60 dobrovoľníkov. Okrem škôl, ktoré s nami spolupracovali už v minulom roku sa zapojili aj nové školy. Zaujímavosťou bolo, že vyučujúca zo Školy úžitkového výtvarníctva sa nám ohlásila sama, s tým že by ich škola chcela participovať na zbierke a zároveň nám poskytla kontakt na Strednú priemyselnú školu, ktorej študenti boli ochotní ráno „dobrovoľničiť“ v priestoroch spoločnosti U.S.Steel Košice už v skorých ranných hodinách. Niektorí dobrovoľníci sa ohlásili aj sami, čo bolo pre nás veľmi pozitívnou spätnou väzbou, že na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú nezištne pomáhať. Prvotne reagovali na akciu Dni dobrovoľníctva 2011, do ktorej sme sa takisto zapojili a potom keď sme im spomínali zbierku boli ochotní spolupracovať. Väčšina oslovených škôl a študentov pracovala aj vďaka spolupráci a ochote učiteľov, ktorí boli určení vedením danej školy túto aktivitu koordinovať.

Za nepríjemné alebo trochu negatíve považujeme fakt, že komunikačná koordinácia s ostatnými koordinátormi v rámci mesta nebola na veľmi dobrej úrovni.  Výsledkom toho boli menšie nepríjemnosti, napr. že v istom OC si boli povolenie na realizáciu zbierky pýtať naraz traja „záujemcovia“ alebo v škole, s ktorou sme roky predtým spolupracovali sme sa dozvedeli, že u nich už boli študenti zaškolení. Pedagogička školy bola prekvapená, lebo nevedela, že v rámci mesta funguje viac koordinačných skupín. S dôrazom na zachovanie dobrého mena školy sme sa snažili vysvetliť, že všetko je pod jednou hlavičkou, a že je to v poriadku. Práve kvôli tejto vzniknutej situácii si vieme do budúcnosti predstaviť lepšiu komunikáciu medzi koordinátormi v našom meste a tak predísť spomínaným problémom. A tiež počet dní tohtoročnej zbierky spolu s množstvom dobrovoľníkov v uliciach mesta považujeme za kontraproduktívny, preto do budúcnosti odporúčame riadiť sa heslom: „Menej je niekedy viac.“

Touto cestou chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí s veľkou ochotou prispeli k tomu, aby sme mali financie na chod Rehabilitačného strediska „Radosť“. Ďakujeme Spoločnosti U.S.Steel Košice, s.r.o. za poskytnutie priestoru pre zbierku v ich areáli a ako aj školám, s ktorými sme počas zbierky spolupracovali, menovite Strednej priemyselnej škole, Komenského 2 (odbor hutníctvo), Obchodnej akadémii, Watsonova 61, UPJŠ – Katedre sociálnej práce Popradská 66, Škole úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23 a Gymnáziu Opatovská 7.

Okrem študentov škôl sa do „zbierkovania“ zapojili aj dôchodcovia, zamestnanci firiem, ale aj naši klienti a všetci spolu sme v uliciach Košíc šírili myšlienku kampane: „Nezabudni na svoje duševné zdravie!“ a najmä preto ju hodnotíme ako úspešnú.

Text: Mgr. Štefánia Titková, Mgr. Zdenka Behunová


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)