Deň dobrovoľníctva 2012 – Deň harmónie ducha, tela a mysle (Uverejnené dňa 05 Nov 2012)

Občianske združenie C.A.R.D.O  pripravilo 4. ročník Dní dobrovoľníctva, ktoré sa uskutočnili v termíne 21. – 22.9. 2012. Po celom Slovensku prebiehali aktivity zamerané na zviditeľnenie dobrovoľníctva a aj získanie nových dobrovoľníkov. Pri tejto príležitosti  i naše zariadenie ZPP „Radosť“ zorganizovalo 21.9.2012 Deň Dobrovoľníctva, ktorý sa niesol v znamení prepojenia duševnej a telesnej schránky človeka a aj aktivity boli zamerané na rozvoj týchto schopností. Nazvali sme ho „Deň harmónie ducha, tela a mysle“. Aktivity boli rozdelené na tie, ktoré rozvíjali kognitívne schopnosti človeka, jemnú motoriku a také, ktoré uviedli do pohybu všetky svalové skupiny a podporili uvoľnenie hormónov šťastia.

Jednotlivé aktivity sa realizovali na 4 stanovištiach a aj naši klienti boli rozdelení do 4 skupín, tak aby si každá skupina prešla každé jedno stanovište. Ku každému stanovišťu boli pridelení 2-3 dobrovoľníci, ku ktorým  prichádzali klienti po skupinách. Išlo o tieto stanovištia: 1. Tvorivé dielne – „Bez servítky“ (príprava občerstvenia), 2. Tvorivé dielne – Bižu (výroba darčekových predmetov, magnetky, fotorámčeky), 3. Lúčteniny, hlavolamy, krížovky, spoločenské hry, a na poslednom 4. štanovišti sa realizovali pohybové a hudobné aktivity.

Program sme začali o 9.00 hod  úvodným privítaním, zaškolením dobrovoľníkov i  klientov. Potom sa dobrovoľníci pobrali k stanovištiam ku ktorým boli pridelení a začali sa samotné aktivity. Na obed bola obedňajšia prestávka a po prestávke prebiehala ešte posledná časť aktivít.  Neskôr v popoludňajších hodinách sme pristúpili k sumarizácii dňa, oceňovaniu dobrovoľníkov i klientov. Náš „Deň harmónie ducha, tela a mysle“ sme ukončili približne o 16.00 hod. príjemným posedením pri hudbe a občerstvili sme sa pohostením, ktoré pripravovali naši klienti v rámci tvorivých dielní.  Za odmenu dostali ešte naši klienti diplom a malú sladkosť. Nevynechali sme však ani dobrovoľníkov, ktorí boli ocenení za aktívnu účasť a prínos magnetkou, diplomom a hrnčekom na pamiatku.

Dňa Dobrovoľníctva sa zúčastnilo 12 dobrovoľníkov, takže sme nemali problém zabezpečiť stanovený priebeh dňa. Klienti boli  spokojní, aktivity pre nich boli zaujímavé, nemali problém pochopiť ich zámer. Tešili sa, že sa môžu na jednotlivých stanovištiach meniť a zažívať nové podnety s novými ľuďmi.

Vypracovala Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka

Fotodokumentácia k Dňu dobrovoľníctva 2012 v ZPP „Radosť“

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Tvorivé dielne – príprava občerstvenia_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Spoločenské, lúšteniny,tajničky,_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Pohybové a športové aktivity,_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Tvorivé dielne – výroba bižutérie_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.


viac...

Ocenenie pre Radosť (Uverejnené dňa 14 Aug 2012)

Ocenenie pre Radosť

Združeniam a jednotlivcom sa každoročne udeľuje cena Ligy za duševné zdravie. Táto výnimočná udalosť sa konala 6.marca 2012 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Správna rada LDZ udelila cenu Občianskemu združeniu „Šťastie si Ty“ z Prievidze.
Ocenenie odovzdal generálny riaditeľ sekcie zdravia MZ SR pán MUDr. Mário Mikloši a cenu prebrala pani Adriana Karáseková, predsedníčka združenia z Prievidze.

Cenu LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos a korektné informovanie verejnosti v oblasti duševného zdravia získal Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS).
RTVS získava toto ocenenie za dlhoročné kvalitné a korektné spracovávanie tém o duševnom zdraví a duševných poruchách.

Kancelária WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) na Slovensku udelila pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 2012 Cenu za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia Občianskemu združeniu „Radosť“, ktoré spolu s Rehabilitačným strediskom „Radosť“ pre ľudí s psychickými poruchami od roku 1997 úspešne zapĺňa akútny nedostatok zariadení tohto druhu na Slovensku. Ocenenie je navrhované menovite pre: Mgr. Drahoslavu Kleinovú, zakladateľku a štatutárnu zástupkyňu za priekopnícku prácu pri založení miestnej i celoslovenskej organizácie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami OPORA a za rozvoj spolupráce so všetkými zúčastnenými zložkami v oblasti starostlivosti o duševné zdravie.

V súlade so štatútom tejto ceny je hlavným dôvodom splnenie kritéria, že organizácia poskytuje dlhodobú podporu a pomoc ľuďom znevýhodnených duševnou poruchou a ich rodinám formou komplexných komunitných služieb vrátane rehabilitácie a poradenstva.

Ocenenie odovzdala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku pani MUDr. Darina Sedlákova do rúk riaditeľky Združenia Radosť pani Mgr. Drahoslavy Kleinovej.


viac...

Projekt “Postavme naše mesto na nohy 2012″ (Uverejnené dňa 19 Jún 2012)

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ v Košiciach sa zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis, n.o. s názvom „Postavme naše mesto na nohy“. Našou úlohou bolo navrhnúť dobrovoľnícke aktivity zamerané buď na rozvoj zručností alebo skrášlenie a obnovu priestorov, pri ktorých by sme využili ochotu dobrovoľníkov z rôznych firiem. Zamerali sme sa na manuálne práce – opravy, úpravy a maľovanie interiéru rehabilitačného strediska. Zrealizovanie týchto prác je dôležité pre klientov Rehabilitačného strediska „Radosť“, ktorí trávia v zariadení niekoľko hodín denne. Zvýšenie estetickej a hygienickej stránky prostredia má pozitívny vplyv na ich subjektívnu pohodu a vnútorné prežívanie.

Projekt nám bol schválený a tak sme sa v dňoch 15. a 16. júna 2012 stali súčasťou najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Okrem pracovnej posily v zložení 5 dobrovoľníkov sme získali aj grant v hodnote 100€ na nákup materiálu potrebného počas prác. Do projektu sa okrem dobrovoľníkov a zamestnancov zapojili aj ochotní rodičia a šikovní klienti, ktorí prispeli k skrášleniu našej „Radosti“.

V rámci spolupráce s médiami nás počas sobotňajšieho pracovného dňa v zariadení navštívila redaktorka Rádia Regina Mgr. Andrea Feciková, ktorej sme poskytli rozhovor o priebehu projektu a význame tejto aktivity.

Výsledky našej práce počas dvoch dní okrem klientov RS pozitívne zasiahnu aj ich rodinných príslušníkov, našich stálych dobrovoľníkov, zamestnancov, zástupcov nadriadených orgánov ako aj všetkých ľudí z verejnosti, ktorí nás svojou návštevou v budúcnosti poctia.

Text: Mgr. Štefánia Titková


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)